Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze Leveringsvoorwaarden (hierna: de “AV”) wordt Ultimateinstability BV, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd aan de Oosterhoutseweg 105, 4816KC, Breda, Nederland, aangeduid als 'de leverancier.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt met ‘de Klant’ bedoeld degene die als (toekomstige) koper, opdrachtgever etc. in onderhandeling treedt om met Leverancier overeenkomsten te sluiten met betrekking tot de te leveren goederen en/of diensten en/of te verrichten werkzaamheden. uitgevoerd door Leverancier, ook wanneer meerdere (rechts)personen gezamenlijk optreden.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier en op alle overeenkomsten tussen Klant en Leverancier.
1.4 Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van Klant, of van andere voorwaarden, die door Leverancier uitdrukkelijk worden afgewezen.
1.5 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden binden Leverancier slechts indien en voor zover deze door Leverancier met zoveel woorden schriftelijk zijn bevestigd.
1.6 Indien enige bepaling in de tussen Leverancier en Cliënt gesloten overeenkomst rechtsgeldigheid zou missen, behoudt Leverancier zich het recht voor om deze te vervangen door een bepaling die niet onredelijk belastend is voor de Cliënt die de nietige of vernietigde bepaling benadert, in gelet op de aard en de verdere inhoud van de overeenkomst, de onderling identificeerbare belangen en de overige omstandigheden van het geval.

Artikel 2 Aanbiedingen, geheimhouding, auteursrechten en industriële eigendom

2.1 Iedere aanbieding, inclusief eventueel bijbehorende omschrijvingen en andere gegevens, is vrijblijvend, tenzij, voor zover door Leverancier schriftelijk en met zoveel woorden anders is aangegeven. Alleen als dit laatste het geval is, is een aanbod bindend.
2.2 De beschrijvingen en andere gegevens die door Klant worden verstrekt ten behoeve van het uitbrengen van een aanbieding aan Klant, zullen door Leverancier worden beschouwd als richtlijnen voor de overeenkomst.
2.3 Iedere aanbieding van Leverancier is gebaseerd op levering onder normale omstandigheden.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst bij een bindende resp. niet bindend aanbod

3.1 Een door Leverancier uitgebrachte bindende aanbieding leidt slechts tot een overeenkomst indien deze tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard en/of een aanbetaling is gedaan, indien bij gebreke daarvan geen overeenkomst tot stand komt.
3.2 Bij een vrijblijvende aanbieding en in alle overige gevallen bindt een aanvaarding door opdrachtgever Leverancier pas nadat en voor zover deze schriftelijk door Leverancier is bevestigd, dan wel nadat en voor zover Leverancier is begonnen met de uitvoering daarvan.
3.3 Indien de bevestiging zoals bedoeld in het onder 3.2 genoemde geval niet heeft plaatsgevonden binnen 14 dagen nadat de bestelling Leverancier heeft bereikt en Leverancier ook niet binnen die termijn met de uitvoering is begonnen, dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen.
3.4 De bevestiging als bedoeld onder 3.2 wordt geacht juist te zijn, tenzij per retourbericht, dat wil zeggen binnen 2 dagen nadat de verzending schriftelijk is ontvangen door Leverancier. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen.
3.5 Het ontbreken van een schriftelijke orderbevestiging laat de aanspraken van de Leverancier op betaling onverlet.

Artikel 4 Prijs

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle prijsopgaven uitgebracht onder voorbehoud van prijswijzigingen.
4.2 Tenzij schriftelijk overeengekomen zijn de aangeboden en overeengekomen prijzen:
A. op basis van de op de datum van de aanbieding geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale premies en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten;
B. gebaseerd op levering af Eindhoven, Nederland, tenzij anders vermeld;
C. exclusief BTW, andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen, andere belastingen, heffingen en rechten;
D. vermeld in Euro, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4.3 De Klant aanvaardt dat prijzen in aanbiedingen bij een vrijblijvende aanbieding en bij een bindende aanbieding worden gecorrigeerd vanwege kennelijke schriftelijke fouten van de Leverancier, tenzij de Klant aantoont dat hij hierdoor onredelijk wordt benadeeld.

Artikel 5 Levering, leveringsrisico en inspectie

5.1 Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering plaats af bedrijf/magazijn in Eindhoven, Nederland.
5.2 Het transport van de goederen geschiedt voor risico en rekening van de opdrachtgever, ook wanneer de expediteur verzoekt dat op vrachtbrieven, transportadressen etc. de bepaling aanwezig is dat alle transportschade voor rekening en risico van de opdrachtgever komt. afzender. Eventuele kosten voor het afdekken van risico’s zijn voor rekening van de Klant.
5.3 Eventuele specifieke wensen van de Klant met betrekking tot het transport/de verzending worden alleen uitgevoerd indien de Klant heeft verklaard de meerkosten daarvan voor zijn rekening te nemen. De Klant draagt ??zorg voor een passende transportverzekering.
5.4 De wijze van transport, verzending, verpakking etc. wordt door Leverancier als goed koopman bepaald, indien geen nadere instructie door Klant aan Leverancier is gegeven, zonder dat Leverancier daarvoor aansprakelijk is.
5.5 Eventuele tekorten of (zichtbare) beschadigingen aan de geleverde zaak en/of de verpakking die bij aflevering zijn vastgesteld, dienen door de Klant op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te worden of te laten vermelden, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht het geleverde en/of de verpakking te hebben goedgekeurd, bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling worden genomen. De administratie van Leverancier is hierbij bepalend.
5.6 Klachten dienen binnen de termijn genoemd in artikel 11.1 te worden ingediend.
5.7 Na het verstrijken van de in 11.1 genoemde termijn voor het indienen van klachten wordt de Klant geacht het geleverde en/of de factuur te hebben goedgekeurd. Klachten van welke aard dan ook worden in dat geval niet meer door Leverancier in behandeling genomen.

Artikel 6 Leveringstermijn

6.1 Leveringstermijnen worden bij wijze van prijsopgave verstrekt. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
6.2 De leveringstermijn gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
A. de dag van het sluiten van de overeenkomst;
B. de dag van ontvangst door Leverancier van datgene wat volgens de afspraak door Klant bij vooruitbetaling moet worden betaald.
6.3 Overschrijding van de leveringstermijn verplicht Leverancier niet tot enige schadevergoeding. Klant kan Leverancier na herhaaldelijke overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van de laatste (redelijke) leveringstermijn. Hierna heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren, tenzij er sprake is van overmacht.
6.4 Een ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn, welke in ieder geval niet korter is dan 10% van de levertijd met een minimum van 3 weken.
6.5 Indien Klant enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt of niet voldoet aan de van hem te verwachten medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst, wordt, onverminderd de overige rechten van Leverancier, de leveringstermijn verlengd met de duur van de daardoor veroorzaakte vertraging. Indien als gevolg van voornoemde vertraging een leveringstermijn wordt verlengd, dan wordt de leveringstermijn, voor zover noodzakelijk, met de extra vertraging die ontstaat als gevolg van de planning van de productie van Leverancier.

Artikel 7 Overmacht

7.1 De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke de Leverancier door Overmacht direct of indirect wordt verhinderd om aan zijn verplichtingen te voldoen.
7.2 Als belemmerd wordt mede beschouwd: in ernstige mate gehinderd, bijvoorbeeld bij ziekte.
7.3 Onder overmacht wordt verstaan ??iedere omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Klant kan worden gevergd, waaronder: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, werkstakingen, bedrijfsbezetting uitsluiting, import- en exportbeperkingen, overheidsmaatregelen, defecte machines, storingen in de levering van water en/of energie in het bedrijf van Leverancier.
7.4 Onder overmacht worden mede verstaan ??de onder 7.3 genoemde omstandigheden in ondernemingen van derden van wie Leverancier de benodigde diensten, materialen etc. geheel of gedeeltelijk betrekt.
7.5 Onder overmacht worden tevens verstaan ??alle overige omstandigheden onafhankelijk van de wil van Leverancier.
7.6 Indien de periode van overmacht 3 maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht (de rest van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit zal in geen geval leiden tot aansprakelijkheid in beide richtingen.
7.7 In geval van de onder 7.6 beschreven situatie zullen eventuele door Leverancier ontvangen vooruitbetalingen worden gerestitueerd, met dien verstande dat al hetgeen reeds door Leverancier is gepresteerd, door Klant zal worden voldaan dan wel met hem zal worden verrekend naar rato van de overeengekomen factuur. waarden.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Leverancier blijft eigenaar van de door hem geleverde of te leveren zaken zolang opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, verplichtingen uit andere rechtsbetrekkingen met Leverancier daaronder begrepen, inclusief eventuele schadevergoeding, rente en boetes, jegens Leverancier, ook indien voor de betaling geen zekerheid is gesteld.
8.2 De Klant zal de geleverde goederen niet verwerken of verkopen anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf; In het bijzonder zal de Klant deze goederen niet bezwaren met een (stil) pandrecht ten behoeve van derden.
8.3 Indien de Klant enige verplichting uit de overeenkomst of een soortgelijke en niet soortgelijke overeenkomst niet nakomt, heeft de Leverancier het recht de geleverde goederen terug te nemen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Klant machtigt Leverancier en door Leverancier aangewezen vertegenwoordigers om daartoe de locatie te betreden waar deze goederen zich bevinden.
8.4 De Klant verbeurt een contractuele boete die niet door de rechter kan worden verminderd van € 500,- voor iedere dag dat hij weigert mee te werken aan de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud door de Leverancier.
8.5 Cliënt is bij doorverkoop van de door Leverancier geleverde zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf gehouden eenzelfde eigendomsvoorbehoud te bedingen als in dit artikel is bepaald.
8.6 Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter bezichtiging aan Leverancier ter hand te stellen. Bij eventuele uitkering van de verzekering heeft Leverancier recht op deze gelden. Voor zoveel nodig verplicht opdrachtgever zich jegens leverancier bij voorbaat om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

Artikel 9 Betaling, verzuim en zekerheid

9.1 Voor zover in een aanbieding van Leverancier niet anders is bepaald, dient betaling van 100% van de overeengekomen prijs bij het sluiten van de overeenkomst netto contant, zonder enige aftrek of verrekening, te geschieden door middel van een aanbetaling of overboeking op een door Leverancier aangewezen bankrekening. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, netto contant, of bij levering uit voorraad, vóór verzending, zonder enige aftrek of verrekening, dan wel door middel van storting of overmaking op een door de opdrachtgever aangewezen bankrekening. Leverancier. In dit laatste geval is de op de bankafschriften van de begunstigde vermelde valutadatum bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt.
9.2 Alle betalingen als onder 9.1 bedoeld dienen te geschieden in Nederland, in Euro’s en zonder recht op opschorting en verrekening. Ook wanneer de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant is ook in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde verbonden is.
9.3 De facturering en betaling van de onder 4.3 genoemde prijswijzigingen zullen zoveel mogelijk plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
9.4 Iedere betaling van Cliënt strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de door Leverancier gemaakte incassokosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste opeisbare vordering. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15 procent van de hoofdsom.
9.5 Indien Leverancier ter zake van betalingen enige zekerheid of zekerheid aanvaardt, geldt deze zekerheid slechts als zekerheid en heeft betaling pas plaatsgevonden nadat het verschuldigde bedrag op de onder 9.1 genoemde bankrekening is bijgeschreven of is bijgeschreven. contant ontvangen door de Leverancier.
9.6 De Klant is van rechtswege in verzuim, in de gevallen dat de Klant:
A. in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen vrijgeeft, surséance van betaling aanvraagt ??of beslag op zijn vermogen geheel of gedeeltelijk plaatsvindt;
B. overlijdt, onder toezicht komt te staan, zijn vermogen onder toezicht komt te staan ??of door een andere omstandigheid waardoor de Cliënt niet meer vrij over zijn vermogen kan beschikken;
C. niet voldoet aan enige verplichting die op hem rust krachtens de wet of een met Leverancier gesloten overeenkomst;
D. nalaat het bedrag van een factuur of een deel daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te betalen;
e. overgaat tot stopzetting of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk onderdeel daarvan, daaronder begrepen de introductie van zijn onderneming in een bestaande vennootschap of een op te richten vennootschap, dan wel tot wijziging van de (statutaire) doelstelling van zijn vennootschap.
9.7 In geval van verzuim van de Klant, zoals omschreven onder 9.6, zijn alle vorderingen van de Leverancier op de Klant onmiddellijk opeisbaar en een rente verschuldigd van 1 procent rente per maand, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties mocht hoger zijn, in welk geval deze rente van rechtswege verschuldigd is, vanaf het moment van de eerdere vervaldag. Tevens zal Cliënt aan Leverancier de buitengerechtelijke kosten vergoeden die Leverancier in verband daarmee aan derden verschuldigd is conform de declaraties ter zake van de door Leverancier gemaakte interne kosten, welke interne kosten door Leverancier worden vastgesteld. verbeurt ter hoogte van 2 procent van het totaal van de vorderingen, een en ander onverminderd de aanspraken van Leverancier op eventuele gerechtelijke kosten.
9.8 Onverminderd het bepaalde in 9.7 heeft Leverancier bij verzuim van Klant het recht de (verdere) uitvoering van zijn verplichtingen voor een periode van maximaal 3 maanden op te schorten en de goederen die eigendom van Leverancier zijn terug te nemen. geheel of gedeeltelijk te ontbinden of lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander onverminderd de overige rechten van de Leverancier.
9.9 Leverancier heeft gedurende de periode van opschorting het recht, en na afloop daarvan de verplichting, te kiezen voor verdere uitvoering, dan wel gedeeltelijke of gehele ontbinding van de overeenkomsten waarvan de prestaties zijn opgeschort.

Artikel 10 Uitvoering, garantie en aansprakelijkheid

10.1 Leverancier zal zijn verplichtingen naar beste inzicht en vermogen nakomen, waarbij hij gebruik kan maken van derden en instaat voor het goede karakter van zijn eigen prestaties.
10.2 De door Leverancier te leveren goederen en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen van Leverancier die daaraan op het moment van levering gesteld werden en waarvoor zij bij normaal gebruik bestemd zijn. 'Normaal gebruik' van de producten wordt gedefinieerd in de door Leverancier ter beschikking gestelde gebruikershandleiding.
10.2.1 Wanneer schade het gevolg is van omstandigheden als bedoeld in art. 10.2 Alleen schade die gedekt is door de verzekering van de leverancier, of schade die redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn, gelet op hetgeen in die branche gebruikelijk is, wordt toegekend.
10.3 Iedere vorm van garantie en aansprakelijkheid jegens de leverancier vervalt indien een gebrek is ontstaan ??als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de goederen. De opdrachtgever heeft evenmin recht op enige garantie, noch kan hij zich beroepen op de aansprakelijkheid van de leverancier, indien het gebrek is veroorzaakt door of het gevolg is van omstandigheden buiten de macht van de leverancier, waaronder vandalisme en weersomstandigheden (waaronder (maar niet beperkt tot extreme regenval, wind of temperaturen).
10.4 De in lid 3 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering en uitsluitend voor materiaal en fabricage.
10.5 Het voldoen aan garantiebepalingen verlengt de garantietermijn niet.
10.6 De waarde van de door Leverancier verstrekte garantie kan in geen geval hoger zijn dan het oorspronkelijk betaalde, gefactureerde en ontvangen bedrag na levering. Na levering bedraagt ??de waarde van het object 50% van de oorspronkelijke waarde. Eén jaar na levering bedraagt ??de waarde van het object 25% van de oorspronkelijke waarde.
10.7 Garanties met betrekking tot goederen afkomstig van derden zullen in geen geval de garantie overschrijden die de betreffende leveringen aan Leverancier hebben toegezegd.
10.8 Indien en voor zover de Leverancier ter zake van een toegezegde garantie een overdraagbare vordering op een derde binnen of buiten Nederland heeft, zal de Leverancier door de enkele overdracht van die vordering volledig van zijn garantieverplichtingen zijn ontslagen.
10.9 Verplichtingen uit garantie kunnen door Leverancier worden opgeschort totdat Klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
10.10 De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot gebreken waarvan Klant bewijst dat zij binnen een overeengekomen garantietermijn na levering zijn ontstaan, uitsluitend of voor een belangrijk deel als direct gevolg van fouten in de door Leverancier verwerkte zaken en dat de fouten en gebreken tijdig aan de Leverancier zijn gemeld.
10.11 Voor verdere gevolgen en/of andere schade, uit welke hoofde dan ook, is Leverancier niet aansprakelijk.
10.12 Indien zich een geval als beschreven in 10.10 voordoet, zal Leverancier, behoudens overmacht, kosteloos zorgdragen voor herstel. Waarbij opdrachtgever zorgdraagt ??voor transport van het object naar leverancier. Indien herstel niet mogelijk is, zal Leverancier de waarde van het object vergoeden tot een maximum zoals bepaald in artikel 10.6.
10.13 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan ??doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.14 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.15 De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in het concrete geval uitkeert.
10.16 Cliënt vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor Leverancier aansprakelijkheid heeft uitgesloten.
10.17 Het gebruik van de goederen is voor eigen risico van gebruiker. Leverancier is niet aansprakelijk voor letsel als gevolg van gebruik van zijn goederen.

Artikel 11 Klachten en verval van claims

11.1 Iedere aanspraak ter zake van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van Leverancier, die binnen 8 dagen na levering bij zorgvuldige inspectie of beproeving aan Klant bekend hadden kunnen zijn, vervalt indien binnen die termijn geen schriftelijke klacht bij Leverancier is ingediend. termijn.

Artikel 12 Hoofdelijke aansprakelijkheid

12.1 Indien Klant meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon is, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Klant jegens Leverancier.

Artikel 13 Rechtskeuze en bevoegde rechter

13.1 Op de rechtsverhouding van Leverancier met Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG).
13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit de in 13.1 genoemde rechtsverhouding of die betrekking hebben op een verdere of verlengde overeenkomst, als gevolg van de bedoelde rechtsverhouding, zullen worden beslecht door de rechtbanken van Nederland. Indien in eerste aanleg de rechtbank bevoegd is, dan zal dat uitsluitend de Rechtbank Roermond zijn, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 14 Wijziging en interpretatie van deze Algemene Voorwaarden

14.1 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde of overhandigde versie zoals geldend op het moment van het aangaan van de rechtsverhouding met Leverancier.
14.2 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is te allen tijde bepalend voor de interpretatie daarvan.

Artikel 15 Annulering cursus

15.1 Ultieme instabiliteit BV behoudt zich het recht voor om het evenement indien nodig te annuleren of te verplaatsen. Bij annulering door Ultimateinstability vindt volledige restitutie van het cursusgeld plaats.
15.2 Alle annuleringen moeten schriftelijk (e-mail is acceptabel) 14 kalenderdagen vóór aanvang van de cursus worden ontvangen om een ??volledige terugbetaling te ontvangen. Voor annuleringen na deze datum worden de volgende kosten in rekening gebracht:
15.2.1 Bij annulering 7 kalenderdagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusinschrijfgeld in rekening gebracht.
15.2.2 Bij annulering tussen 8 - 14 kalenderdagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusinschrijfgeld in rekening gebracht.
15.3 Bij onbeschikbaarheid mag de opdrachtgever zelf voor vervanging van de cursus zorgen. De klant dient deze vervanging vooraf aan te melden bij Ultimateinstability.